Før alt forsvinner

01 Graagaas Over Hysvaeran
02 Silender Pa Stien
03 Hvitkingjæss I Flukt
04 Hus Og Fugler
05 Ea Elise I Hus
06 Egg
07 Utsnitt Fra Utstilling Randsone Vega Vegadagan Prosjekt For Alt Forsvinner Sammen Med Vibeke Emilie Steinsholm Og Rawndna Carita Eira

FØR ALT FORSVINNER
I den senere tid har Gradin studert fuglenes sosiale adferd som bilde på de sterke klimaendringen og presset fra den dominerende kulturen. Prosjektet «Før alt forsvinner» springer ut av et samarbeid mellom Maria Gradin, Vibeke Steinsholm, billedkunstner og fuglevokter (ærfugl) på Vega, og Rawdna Carita Eira, samisk dikter med bakgrunn fra reindrift på Helgeland. Sammen undersøker de øykulturen i nord og forholdet mellom natur og kultur, med særlig vekt på relasjonen mellom menneske og fugl. Utgangspunktet er ærfuglhold, en kultur som nærmest har forsvunnet. Indirekte kritiserer de resultatet av en kapitalstyrt ressursutnyttelse av naturen - uten hensyn til dyre- og fuglelivet, eller for den saks skyld tradisjonell fangstkultur. Dette står i kontrast til det tradisjonelle ærfuglholdet, hvor menneskets forståelsen av ordet bærekraftig forvaltning av ressurser er intuitiv. Samarbeidet mellom Gradin, Steinsholm og Eira, mellom tre ulike kunstneriske tilnærminger, gir ulike stemmer til samme problematikk og en dypere forståelse av de endringene som er i ferd med å skje.

I utstillingen «Før alt forsvinner» vist på slippen på Nes i Vega i 2017, presenterte Gradin bilder av forholdet mellom fugler og det menneskeskapte i øylandskapet. Steinsholm presenterte en installasjon med fotografier fra Hysværen fra 1960- og 80-tallet i små lysbokser, bilder som viser øyene da de var fulle av folkeliv. I en sittekrok med Eiras lyd-installasjon kunne publikum lytte til Eiras sang om flyttfugler og til en samisk legende om ravnen i tillegg til hennes egen tekst, «De ligger der ute». I et poetisk språk beskrives møtet med arbeid, natur og minner i øyriket, samtidig som hun trekker tråder til livet som reingjeter. Denne teksten skal utgis som en diktsamling i 2019.

Dette er et pågående prosjekt som startet i 2017 med et Artist in Residens-opphold (Randsone Vega) på Brattøya (Hysværen Helgeland) våren 2017. Videre vil de tre kunstnerne gjøre undersøkelser på andre øykulturer i nord, med utgangspunkt i samspillet mellom menneske eksemplifisert med ærfuglhold. I neste omgang står Bolga, Meløy, Vardø og Røst for tur, og med muligheter for utvidelse til Flatøy, den nest største øya i Breidafjord (Breiðafjörður) nordvest på Island. Prosjektet vi få sin endelige form etter at kartlegging av stedet er gjennomført og vises på et par utvalgte steder langs kysten, blant annet Herdla museum utenfor Bergen 2019.

  • ENG - BEFORE EVERYTHING DISAPPEARS

    More recently Gradin has studied the social behavior of birds as an image of powerful climate changes and pressure from the dominant culture. The project "Før alt forsvinner (Before Everything Disappears)" has origins in a collaboration between Maria Gradin, Vibeke Steinsholm, visual artist and birdkeeper (eiders) at Vega, and Rawdna Carita Eira, Sami poet with a background in reindeer management at Helgeland. Together they explore the island culture in the north and the relation between nature and culture, with particular emphasis on the relation between humans and birds. They begin with eider habitats, a culture that has nearly disappeared. Indirectly they criticize the result of capital-driven resource exploitation of the natural world¬ – without concern for animals and the life of birds, or for that matter the culture of traditional fisheries. This contrasts with the traditional management of eiders, in which people's understanding of the phrase "sustainable management of resources" is intuitive. The collaboration between Gradin, Steinsholm, and Eira, with their three different artistic approaches, gives varied voices to the same set of problems and a deeper understanding of the changes that are occurring.

    In the exhibition "Før alt forsvinner (Before Everything Disappears)" on the slip at Nes in Vega in 2017 Gradin presented images of the relationship between birds and what humans have created in the island landscape. Steinsholm contributed an installation with photographs from Hysværen in the 1960s and 80s in small light-boxes, images that show the islands when they were filled with folk life. In a nook with seating where Eira's sound installation was presented, the public could listen to Eira's song about migratory birds and to a Sami legend about the raven, in addition to her own text "De ligger der ute (They lie out there)." In poetic language the conjunction of work, nature, and memories in the island region is described, while she also draws connections to her life tending reindeer. This text will be published as a poetry collection in 2019.

    This is an ongoing project begun during a spring 2017 Artist-in-Residence stay (Randsone Vega) on Brattøya (Hysværen Helgeland). The three artists will extend their explorations of other island cultures in the north, starting with the interplay between people exemplified in eider management. The next circuit of the tour will include Bolga, Meløy, Vardø, and Røst, with the possibility of an extension to Flatøy, the second-largest island in Breidafjord (Breiðafjörður) in northwestern Iceland. The project will take final form after mapping of the place is carried out and will be shown in a pair of selected locations along the coast, among them Herdla Museum outside Bergen in 2019.

Janeke Meyer Utne 2018


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett